Ważna informacja dla słuchaczy szkoły policealnej !!

Ważna informacja dla słuchaczy szkoły policealnej !!
Informuję, że część pisemna egzaminu z kwalifikacji T.07 odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 i będzie trwała około 60 min.
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji T.07 odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godzinie 9.00 i będzie trwała około 150 min.

Każdy zdający w części pisemnej i praktycznej z wykorzystaniem arkuszy eg-zaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty. Zdający powinien przybyć na egzamin z dokumentem tożsamo-ści, na około 15 minut przed egzaminem, który będzie się odbywał na sali gim-nastycznej ZSiPO w Magnuszewie.

Wszystkim zdającym życzymy bardzo dobrych wyników z egzaminów!

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.