WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016
Wnioski należy składać do dnia 10 września 2015r.

Dnia 23 czerwca 2015r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – "Wykrawka szkolna”
Pomocą obejmuje się:
1. Uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej.
2. Uczniów:

 • słabowidzących,
 • niedosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

Posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

 • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł.
 • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniające lokalne warunki ekonomiczne i społeczne( np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie).
 • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Kwota dofinansowania:

 • dla uczniów klasy III szkoły podstawowej - 225 zł.
 • dla uczniów z orzeczeniami od 175 zł do 303,50 zł.

WNIOSKI DO POBRANIA W SEKRETARIACIE.

Losowe zdjęcie z galerii

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.